Interviews

Sinds de introductie van het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen is er veel aandacht voor Polen die hier in Nederland wonen en werken. Zij zouden voor veel overlast zorgen,banen van hardwerkende Nederlanders afpakken en kruipen op grote schaal dronken achter het stuur. Maar is dat zo?  In juni 2011 werkten er ruim 121.000 Polen in Nederland. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en een vervijfvoudiging van het aantal Polen dat woonachtig is in Nederland ten opzichte van 2000. Een groot deel van deze werknemers werkt hier via een uitzendbureau. De gemiddelde duur van deze banen bedraagt ongeveer drie maanden. Een op de drie van deze werknemers had meerdere kortdurende banen. Het totaal aantal banen van deze Poolse werknemers bedroeg 145 duizend. Aan het einde van elk jaar is het aantal banen van Polen een stuk lager dan in het begin van het jaar. Dit komt doordat veel van de tijdelijke dienstverbanden, primair seizoensarbeid, dan al beëindigd zijn en de nieuwe lichting nog niet aangenomen is.

Ruim tweederde van de Polen tussen 15 en 65 jaar in Nederland heeft werk. Dit aandeel is vergelijkbaar met de cijfers bij autochtone Nederlanders. In totaal zijn er op dit moment naar schatting 150.000 Polen in Nederland. Onder hen ligt de werkloosheid op 13 procent. De meesten hebben een ww-uitkering, enkelen krijgen bijstand. Jonge Poolse migranten vormen een problematische groep: ze zijn vaak laag opgeleid, leven minder gezond en zijn vaker werkloos. De helft van de Polen denkt over vijf jaar nog steeds in Nederland te wonen. Veertig procent van de Polen die de afgelopen tien jaar kwamen, zijn gebleven. Het opleidingsniveau van de groep laat zich het beste vergelijken met dat van Surinamers in Nederland. 22 procent heeft hooguit basisonderwijs gevolgd. Er is echter ook een grote groep die een behoorlijke scholing genoot: 34 procent heeft een opleiding op mbo-, havo- of vwo-niveau, 20 procent op hbo- of universitair niveau.

Maar waarom komen deze Polen naar Nederland? De meeste Polen geven als reden de hoge werkloosheid in het thuisland, waardoor zij daar lastig een baan kunnen vinden. Ook ligt het gemiddelde salaris in Nederland veel hoger dan in Polen, waardoor Poolse werknemers hier in Nederland in korte tijd in staat zijn een geheel Pools jaarsalaris te verdienen. Wij hebben een aantal Poolse arbeidsmigranten gevraagd over hun redenen om naar Nederland te komen. Klik op de vlaggen om deze interviews te lezen.