POLDOX

educatief documentaire platform

Modulehandleiding Poldox

poldox baret

Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen

DIA – Cornelis Troostplein 23, Amsterdam

MODULE HANDLEIDING POLDOX

1. Algemeen

Omvang:                           12 punten
Ingangseis:                       afgeronde propedeuse en  30 punten uit het tweede jaar
Niveau:                              Bachelor

Docenten:                          Hilbert Kamphuisen, Alexandra Schüssler

Ondersteuning:                 Jennifer Middleton (praktijkbegeleiding)

Tijden:                                Maandag  17.30 – 19.30 uur / dinsdag 15.00 – 17.00 uur

Let op: er zijn enkele praktische lessen en events op andere tijdstippen, zie punt 8 of rooster online (http://www.poldox.nl/rooster/).

Literatuur:

–   Roland Barthes Camera Lucida.Hill and Wang, 1981 (Boekhandel Atheneum).
–   i-Reader Poldox (via studenten inlog op docinstam.nl). Te lezen literatuur verplicht printen en naar werkcollege meenemen.

 

2. Leerdoelen

–   Studenten kennen aan het eind van het theoretische blok de belangrijkste stromingen en opvattingen op het terrein van audiovisuele documentaires,

–   Studenten dienen documentaires op hoofdlijnen te kunnen analyseren en bekritiseren op basis van de verworven theoretische kennis en inzichten,

–   Studenten inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van audiovisuele communicatiemiddelen,

–   Studenten dienen zich aan het einde van de module bewust te zijn van de ethische vraagstukken die samenhangen met het maken van een documentaire,

–   Studenten dienen bij het maken van een korte eigen documentaire op een verantwoorde wijze keuzen te kunnen maken uit de inhoudelijke, technische,  stilistische
en ethische mogelijkheden en dilemma’s,

–   Het verwerven van praktische vaardigheden (research, regie, cameravoering, licht, geluid, montage) die vereist zijn bij het maken van een documentaire en een interactief digitaal verhaal (DIAS).

–   Publiceren en toegankelijk maken van onderzoek via het internet.

 

3. Werkwijze

Op alle door Poldox georganiseerde activiteiten (theoretische delen, masterclass, filmavond, praktijklessen, mediaparkbezoek etc.) rust de reguliere UvA aanwezigheidsplicht (zie voor rooster poldox.nl). In het eerste theoretisch blok wordt de literatuur besproken. Daarnaast zijn er praktijklessen en gastcolleges. Teksten worden klassikaal besproken. Vragen n.a.v. literatuur kunnen daar worden gesteld. Er zijn twee praktijkopdrachten. Eén groepsopdracht en één individuele-opdracht die plenair worden besproken. Direct na aanvang van het programma worden door de docenten vijf of zes groepen geformeerd die per groep aan een onderzoek gaan werken. In het eerste blok wordt per groep de richting van het onderzoek en het project vastgesteld en ontwikkeld. De research en exacte richting van het onderzoek worden in overleg met de docenten gestart. De taakverdeling per groep wordt in samenspraak met de docenten vastgesteld. De docenten vormen de hoofdredactie en zij nemen de uiteindelijke beslissingen.

In het tweede blok wordt per groep de uiteindelijke research gepresenteerd. Het onderzoek wordt gepubliceerd in een interactief digitaal verhaal (DIAS) en vanuit het onderzoek wordt gewerkt aan de realisering van een documentaire. De hoofdredactie bestaat uit de docenten en de praktijkbegeleider. Eindredacteur van het praktijkgedeelte is docent Hilbert Kamphuisen. De resultaten zullen op een openbare slotbijeenkomst aan een deskundige jury worden voorgelegd en getoond.

 

4. Toetsing

De toetsing van Poldox is opgedeeld in twee delen, een theoretisch- en een praktisch deel. Het theoretische deel bestaat uit twee groeps- en twee individuele opdrachten. Het cijfer voor het theoretische deel, met in totaal 4 opdrachten, maakt 40 % uit van het Poldox eindcijfer.

Binnen het theoretisch blok vormen de opdrachten
-een groepsopdracht film (15% van het theoretisch eindcijfer)
-een individuele opdracht film (25% van het theoretisch eindcijfer)
-essay theoretische projectbeschrijving (25% van het theoretisch eindcijfer)
-project presentatie (30% van het theoretisch eindcijfer)
-individuele kwaliteitsbijdrage werkgroepen (5% van het theoretisch eindcijfer)

Het cijfer voor de praktijk deel telt voor 60 % mee. Aan het einde van het praktische deel wordt elke student door de docenten beoordeeld op de wijze waarop de eigen taak binnen het productieproces is uitgevoerd alsook op zijn bredere betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de research, het interactieve en documentaire van zijn of haar groep. Het cijfer voor het praktische deel telt voor 60% mee in de eindbeoordeling.

Zowel het theoretische deel als het praktische deel dient met een voldoende te worden afgerond. Alleen onderdelen uit het theoretisch gedeelte kunnen één maal herkanst worden.

Binnen de opdrachten wordt gelet op individuele kunde, theorie, analyse, conclusie, originaliteit, creativiteit, taal, stijl, opbouw, helderheid, presentatie, het gebruik van materialen (media, bronnen e.d.), onderlinge samenwerking, samenwerking met DIA, eindproject.

Het succesvol afronden van het programma levert 12 (keuze)punten op en een Poldox/DIA-getuigschrift. Studenten die het praktijkgedeelte ‘met lof’ voltooien komen in aanmerking voor verdere projecten en stages.

 

5. Inleverdata opdrachten

– 25 september groeps-opdracht film
– 2 oktober 1e opzet project DIAS/filmplan
– 9 oktober individuele-opdracht film/BV ik film
– 16 oktober essay theoretische projectbeschrijving
– 24 oktober project eindpresentatie

In een hand-out zal per onderdeel aangegeven worden hoe de verschillende werken moeten worden uitgevoerd en hoe deze moeten worden in- en aangeleverd.

 

6. Praktische werkwijze

De groep in zijn geheel verricht het (voor)onderzoek. Samen met de docenten wordt de onderzoeksrichting bepaald. In de praktijkfase worden de rollen verdeeld (dias-redactie, dias vormgeving en bouw en vormgeving, regie, camera, fotografie (dias), geluid en productie). De regie werkt onder de verantwoordelijk van de hoofd- en eindredactie van Poldox. De regisseur is het aanspreekpunt en heeft een coördinerende verantwoordelijkheid voor het DIAS- en filmproject. De groep als geheel is verantwoordelijk voor de eindresultaten.

De te vertonen hoofdfilm heeft één regisseur, één cameraman, één geluidsman en één editor. Voor eventueel aanvullende films of audio opnamen zijn de taken per groep vrij invulbaar. In de realiseringsfase zijn aan het DIAS-project minimaal twee groepsleden verbonden. De overige teamleden zijn redactioneel medewerker en leveren content (film, audio, onderzoek, tekst, beeld) voor het te realiseren digitale verhaal aan. De regisseur houdt een vinger aan de pols.

 

7. Technische aspecten en specificaties

Registreer jezelf op http://docinstam.nl/. Na registratie kun je camera, audiorecorders, spiegelreflexcamera’s, een HD en montageruimte reserveren. Daarnaast zijn er op het afgeschermde studentengedeelte van het DIA tal van praktische handleidingen te vinden.

Audiovisuele apparatuur kan dus via de inlog op docinstam.nl worden gereserveerd. De camera dient direct na gebruik te worden teruggebracht naar DIA en indien nodig aan de oplader gezet. Bij oneigenlijk gebruik of te laat retourneren worden de kosten voor de daghuur doorberekend aan de verhuurder. Voor een camera komen de kosten uit op 70 euro per dag, een photocam 55 euro, een audiorecorder 15 euro en een audioset 35 euro per dag. Een aaneengesloten huurperiode mag maximaal drie dagen duren. Mocht een langere verhuur periode nodig zijn dan dient dat te worden besproken met de praktijkbegeleiding en/of eindredacteur. Pas na schriftelijk akkoord mag de apparatuur worden meegenomen.
Controleer bij ontvangst en teruggave van de camera altijd goed of alle onderdelen erin zitten, want mochten er snoertjes of andere onderdelen ontbreken, dan wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de kosten. Een geplastificeerde kaart met inhoudsopgave zit voor dat doel in de cameratas. Neem bij technische problemen contact op met de praktijkbegeleider en/of de eindredacteur.

Alle audiovisuele- en andere opnamen worden met de beschikbare faciliteiten van het DIA opgenomen en verwerkt. Na de afronding van de DIAS-filmprojecten wordt het materiaal beschreven en overgedragen aan de praktijkbegeleider van het vak. Het materiaal zal worden bewaard op het DIA en blijft beschikbaar voor de groepsleden.

 

8. Programma – literatuur rooster    (http://www.poldox.nl/rooster/)

04.09.2017

Algemene inleiding Poldox/ groepsindeling


05.09.2017

Film

 

11.09.2017

Regie, camera, geluid

 

12.09.2017

Inleiding interactief digitaal verhaal (DIAS)

 

18.09.2017

Ward, Paul: Defining Documentary

Nichols, Bill: What Types of Documentary are There? Chapter 6

 

19.09.2017  (20.30-22.00 uur – DIA)

Masterclass

 

19.09.2017  (10.00-13.00 uur – praktijkruimte)

1e opzet DIAS per groep 35 minuten

 

19.09.2017

Bourdieu, Pierre: Over Televisie

 

25.09.2017  (10.00-15.00 uur)

Praktijkdag geluid/montage

 

25.09.2017

Schama, Simon: Television and the Trouble with History

Theoretische bespreking/ voortgang projecten

 

26.09.2017

Presentatie groepsopdracht film

Film

 

02.10.2017

Barthes, Roland: Camera Lucida

Hirschhorn, Thomas: Why is it important…

Vos, Johan: Goering

Aarsman, Hans: Theo van Gogh vermoord

 

03.10.2017   (10.00-15.00 uur – praktijkruimte)

Bespreking projectplan per groep 35 minuten

03.10.2017

Boehme, Gernot: Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics

Schaefer, Dennis & Salvato, Larry: Vittorio Storaro

 

9.10.2017

Ivens, Joris: Lang leve Cinema Verite

Issari, Ali M. & Paul, Doris A.: Wat is Cinema Verite?

Issari, Ali M. & Paul, Doris A.: Verschillen in benadering

 

10.10.2017

Presentatie individuele opdracht film

Theoretische bespreking

 

16.10.2017

Inleveren essay

Mulvey, Laura: Visual pleasure and narrative cinema

Hall, Stewart: Culturele identiteit en filmische representatie

 

17.10.2017

Project opzet

 

19.10.2017 (verzamelen 9.30 uur NET 3 gebouw)

Mediapark Hilversum Tegenlicht/NOS journaal

 

19.10.2017  (DIA 19.00-23.00 uur)

Borrel & Frites – FILMAVOND

 

31.10.2017

EINDPRESENTATIE DIAS/theoretisch kader

 

06.11.2017

Veldwerk op locatie per groep

 

14.11.2017

Stand van zaken per groep 35 minuten (15.00-15.00 uur)

 

07.11.- 12.12.2017   Realiseringsfase

Technische doorloop DIAS photoshop (10.00-14.00 uur per groep)

 

13.12.- 29.12.2017 Eindafwerking projecten

 

Zondag 7 januari 2018 EINDVERTONING De Uitkijk /diner

 

08.01.2018

Slotbijeenkomst / evaluatie / eindcijfer Poldox / diner